Welcome to Purition!

 

Purition Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de website www.purition.com/nl of www.purition.com ('de Site') door gebruikers ('u' of 'uw') en uw relatie met Purition Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08157087 met maatschappelijke zetel in Unit 5 Shropshire Food Enterprise Centre, Vanguard Way, Shrewsbury, Shropshire, SY1 3TG ('wij', 'onze' of 'ons'). Wij verzoeken u deze Voorwaarden aandachtig door te lezen aangezien deze van invloed zijn op uw rechten en verplichtingen onder de wet. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u de Site niet te openen of te gebruiken. Door een bestelling te plaatsen voor een van onze producten of diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden uit te printen voor toekomstige referentie.

Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via hello@purition.com.


1. OVEREENKOMST

Door gebruik te maken van deze Site, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden en geeft u ons toestemming om informatie te verzenden (inclusief bijgewerkte informatie) teneinde informatie te verkrijgen van derden, inclusief maar niet beperkt tot uw debet- of creditcardnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een initiële creditcardautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.


2. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om:

• deze Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en enige veranderingen zullen aan u worden gemeld door middel van een algemene aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. De aanpassingen zullen van toepassing zijn op het gebruik van de Site nadat we een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Als u de nieuwe Voorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de Site te staken. Indien u de Site blijft gebruiken na de datum waarop de aanpassing effectief wordt, dan geeft uw gebruik van de Site aan dat u ermee akkoord gaat dat u bent gebonden aan de nieuwe Voorwaarden;

• de Site en de inhoud (of een deel daarvan) hierop weergegeven tijdelijk of permanent te wijzigen of terug te trekken zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u voor enige wijziging of terugtrekking van de Site of de inhoud; en

• enige gebruikersidentificatiecode of wachtwoord dat we aan u hebben verstrekt op elk moment te deactiveren, hetzij op uw verzoek of door ons geïnitieerd, indien u naar onze mening enige bepaling van deze Voorwaarden niet heeft nageleefd.


3. REGISTRATIE

Door de Site te gebruiken, garandeert u dat:

• u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan;

• u ten minste 18 jaar oud bent;

• de persoonlijke informatie die u verplichtend aan ons moet verstrekken als u zich registreert juist, nauwkeurig, actueel en volledig is in elk opzicht; en dat u zich niet voordoet als een ander persoon of entiteit.

U zult ons onmiddellijk in kennis stellen van enige verandering in uw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen via hello@purition.com of door onze Klantenservice te bellen op +44 (0)1743 444397.


4. PRIVACYBELEID

Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en deze alleen gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Daarnaast verwerken wij informatie over u in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Site, geeft u toestemming voor een dergelijke verwerking en u garandeert dat alle gegevens die door u zijn verstrekt, nauwkeurig zijn.

Als u bestelt op de Site, zullen wij u vragen persoonsgegevens in te voeren zodat we u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, bezorgadres, creditcard- of andere betaalinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt aangehouden in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving inclusie de Wet Gegevensbescherming 1988 en de Algemene verordening gegevensbescherming 2018.


5. HET BESCHERMEN VAN UW VEILIGHEID

Om ervoor het zorgen dat uw credit-, debet-, of oplaadkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, zullen wij de naam, adres en andere persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt tijdens het bestelproces valideren aan de hand van geschikte beveiligde databases van derden.

Wij nemen het risico op internet-fraude bijzonder serieus. Met de toenemende gevallen van frauduleuze creditcardtransacties, stellen wij alles in het werk om te zorgen dat alle bestellingen zorgvuldig worden gecontroleerd met gebruikmaking van de informatie die eerder werd verstrekt. Er bestaat een mogelijkheid dat wij contact met u opnemen om aanvullende beveiligingscontroles uit te voeren en wij vragen uw medewerking om ons in staat te stellen deze uit te voeren. Wij tolereren geen frauduleuze transacties en deze zullen worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door deze Voorwaarden te accepteren stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van deze controles kunnen wij persoonlijke informatie die u heeft doorgegeven openbaarmaken aan een geregistreerd kredietinformatiebureau dat een register hiervan bijhoudt. Wij doen dit uitsluitend om uw identiteit te bevestigen. Wij voeren geen kredietcontroles uit en uw kredietwaardigheid zal niet worden aangetast. Alle informatie die door u wordt verstrekt zal op een veilige manier worden behandeld en strikt in overeenstemming met de Wet Gegevensbescherming 1998.


6. NALEVING

De Site mag alleen worden gebruikt voor rechtmatige doeleinden en op een rechtmatige manier. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften na te leven ten aanzien van de Website en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord dat u zich onthoudt van:

• het uploaden of verzenden via de Website van computervirussen, Trojans, wormen, logische bommen of andere zaken die zijn ontworpen om de normale werking van een computer te verstoren, onderbreken of ontwrichten;

• het uploaden of verzenden via de Website van enig materiaal dat lasterlijk, beledigend is of een aanstootgevend karakter heeft; en

• pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze Site. U voert geen (gedistribueerde) denial-of-service aanval uit op onze Site.

Als u deze bepaling overtreedt, dan begaat u een strafrechtelijke overtreding onder de Wet Computer Misbruik 1990. Dergelijke schendingen worden door ons gerapporteerd aan de relevante wethandhavingsautoriteiten en wij zullen met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt u recht op het gebruik van onze Website onmiddellijk gestaakt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat onze computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal besmet vanwege uw gebruik van de Site of het downloaden van enige inhoud die daarop is geplaatst of op een website die daaraan is gekoppeld.


7. LINKS VAN DERDEN

Voor het gemak van onze klanten kan de Site links bevatten naar andere websites of materiaal dat buiten onze controle ligt. Voor de duidelijkheid, wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van dergelijke websites noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of waarschijnlijk veroorzaakt in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke reclame, inhoud, producten, materialen of diensten beschikbaar op deze externe websites of hulpmiddelen.


8. BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, dan zult u worden geïnformeerd via e-mail (of via andere middelen als uw e-mailadres niet bekend is) en u heeft de keuze om ofwel te wachten tot het artikel beschikbaar is of om uw bestelling te annuleren.

Alle bestellingen die door u worden geplaatst, worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen en wij hebben op elk moment het recht om dergelijke aanbiedingen te weigeren. U erkent dat een geautomatiseerde erkenning van uw bestelling die u van ons kunt ontvangen niet inhoudt dat uw aanbod om de goederen of diensten die op de Site worden aangeboden te kopen, is geaccepteerd. Het afsluiten van een overeenkomst tussen u en ons zal plaatsvinden als we (i) uw creditcard, debetcard of Paypal-account belasten of (ii) de goederen aan u verzenden of de diensten aanvangen, indien deze datum later valt, waarop we u een e-mail sturen ter bevestiging dat de overeenkomst is gesloten ('Bevestiging Verzending'). De overeenkomst heeft alleen betrekking op de goederen of diensten waarvoor de verzending is bevestigd in de Bevestiging Verzending. Wij zijn niet verplicht enige andere goederen of diensten te leveren die wellicht onderdeel vormden van uw bestelling tot de verzending van dergelijke goederen of diensten is bevestigd in een aparte Bevestiging Verzending.

Wij betrachten alle zorg, voor zover dat in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden maar wanneer er geen sprake is van nalatigheid aan onze zijde, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als een derde partij onbevoegde toegang krijgt tot de gegevens die door u zijn verstrekt bij het verkrijgen van toegang of het plaatsen van een bestelling op de Site.

De producten die worden verkocht op de Site zijn niet bedoeld voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren en/of accounts op te schorten als wij het vermoeden hebben dat de producten worden besteld in overtreding van deze bepaling.

U zult het risico voor de producten op u nemen zodra deze zijn geleverd op het bezorgadres dat u heeft aangegeven bij uw bestelling. Wij accepteren geen aansprakelijkheid als u een onjuist bezorgadres heeft ingevoerd of als u verzuimt de producten op te halen bij het bezorgadres dat u heeft aangegeven.


9. ANNULERINGSRECHTEN

Waar u de goederen of diensten heeft gekocht als een consument (d.w.z voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht elke met ons gesloten overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag dat u het fysieke bezit van de goederen heeft verkregen.

Indien u een overeenkomst wilt annuleren onder deze clausule, raadpleeg dan ons Retourbeleid voor meer gegevens.


10. PRIJS EN BETALING

Alle prijzen die worden getoond op de Site zijn inclusief het huidige btw-tarief (waar van toepassing) en dit tarief is correct op het moment van invoering in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder u hiervan in kennis te stellen (mits de wijzigingen geen invloed hebben op bestellingen waarvoor wij u een Bevestiging Verzending hebben verstuurd.

Indien u bezorgadres binnen het Verenigd Koninkrijk is, zullen er geen aanvullende belastingen aan u worden doorberekend. Als uw bezorgadres buiten het Verenigd Koninkrijk is kunt u onderworpen worden aan invoerrechten en -belastingen (inclusief btw) die worden geheven zodra een bestelling uw land van bestemming bereikt. Dergelijke aanvullende belastingen worden door u gedragen. Het douanebeleid en de praktijken kunnen aanzienlijk verschillen van land tot land. Wij adviseren dat u contact opneemt met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie.

Betalingen kunnen worden gedaan met alle grote creditcards, debetcards of Paypal-account. De betaling wordt gedebiteerd en afgeschreven van uw account voor de verzending van uw goederen of de verlening van de diensten.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs die wordt getoond op de afrekenpagina onjuist is en wij ontdekken dit voordat uw bestelling wordt geaccepteerd in overeenstemming met clausule 9, dan zijn wij niet verplicht de goederen aan u te verkopen tegen de getoonde prijs. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de prijzen van goederen die worden getoond op onze Website juist zijn, maar oprechte fouten kunnen soms voorkomen. Als wij een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u heeft besteld, dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten en geven u de optie om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u heeft al betaald voor de goederen (maar deze zijn nog niet verzonden), dan worden de kosten volledig terugbetaald.

Alle houders van credit/debetcards zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie van de uitgever van de kaart. Als de uitgever van de kaart weigert of geen toestemming geeft, om welke reden dan ook, voor de betaling, dan zijn wij niet aansprakelijk ten opzichte van u voor enige vertraging of niet-levering.


11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, handelsmerken, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud geleverd als onderdeel van de Site ons eigendom en dat van onze licentiegevers zal blijven.

U mag op geen enkele wijze de materialen of inhoud op de Site anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.


12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LEVERING VAN GOEDEREN

• (a) Onverminderd clausule 14(b), indien wij niet voldoen aan deze Voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor de verliezen die u lijdt als gevolg van onze niet-naleving (hetzij ontstaan in overeenkomst, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins) die een voorzienbaar gevolg zijn van deze tekortkoming.

• (b) Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:

• (i) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

• (ii) fraude of frauduleuze misleiding;

• (iii) enige schending van de verplichtingen krachtens sectie 12 van de Wet Verkoop van Goederen 1979 of sectie 2 van de Wet op de Levering van Goederen en Diensten 1982;

• (iv) gebrekkige producten onder de Wet inzake Consumentenbescherming 1987; of

• (v) opzettelijke schendingen van deze Voorwaarden waardoor u gerechtigd bent de Overeenkomst te beëindigen; of

• (vi) alle andere zaken waardoor het onwettig zou zijn voor ons om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of een poging te doen deze uit te sluiten.


GEBRUIK VAN DE SITE

De Site wordt geleverd op basis van 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, ten aanzien van de Site en het gebruik daarvan. U erkent dat wij niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de beveiliging of privacy van de Site en enige informatie die door u wordt verstrekt. U moet het risico dragen dat is verbonden aan het gebruik van internet.

Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat materiaal op de Site juist, gerenommeerd en van hoogwaardige kwaliteit is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor enige andere technische problemen die u met de Site kunt ondervinden. Als wij zijn geïnformeerd over eventuele onjuistheden in het materiaal of de Site, dan proberen wij dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het volgende:

• incompatibiliteit van de Site met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;

• technische problemen waaronder fouten of onderbrekingen van de Site;

• ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Site; en

• het niet voldoen van de Site aan uw vereisten.

Zoals van toepassing volgens de wet, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u of een derde partij voor enige vervolg- of incidentele schade (waarbij voor beiden geldt: zonder beperking, zuiver economisch verlies, verlies van inkomsten, zakelijke verliezen, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en gegevensverlies) of enige andere indirecte, bijzondere of punitieve schade die ontstaat door of is gerelateerd aan uw gebruik van de Site.


13. VERBREKING

Indien enig deel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar te zijn, dan zal deze bepaling worden gescheiden van deze Voorwaarden en de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aantasten.


14. ONTHEFFING

Geen ontheffing door ons zal worden beschouwd als een ontheffing van enige van de voorgaande of opeenvolgende schending van enige bepaling.


15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van een overeenkomst die tussen u en ons wordt gesloten.


16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Engelse rechtbanken.


17. BEOORDELINGEN

Als u een beoordeling indient, dan geeft u ons een niet-exclusief, royaltievrij, permanent, onherroepelijk en volledige sub-licenseerbaar recht om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, distribueren en weer te geven via alle media in de hele wereld.

U geeft Purition en haar sub-licentienemers het recht om de naam te gebruiken die u opgeeft ten aanzien van dergelijke inhoud, indien zij daarvoor kiezen.

U stemt ermee in afstand te doen van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken tegen een denigrerende behandeling van dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere acties te ondernemen om de bovenstaande rechten die u heeft toegewezen aan Purition te perfectioneren, waaronder het op verzoek van Purition voor het laten passeren van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins beheert van de inhoud die u plaatst; dat vanaf de datum dat de inhoud of het materiaal is ingediend bij Purition:

• De inhoud en het materiaal nauwkeurig is;

• Het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u levert geen schending is van toepasselijke richtlijnen van Purition en geen letsel zal veroorzaken aan personen of entiteiten (hieronder begrepen het feit dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U stemt ermee in Purition te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ten opzichte van Purition voortvloeiend uit of in verband met een schending van enige van deze garanties.


18. ALLE COMPETITIES

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zonder kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen.

Deze regels worden geacht te zijn opgenomen in elke competitie behalve in het geval dat een specifieke instructie in een competitie anderszins aangeeft.

Door deel te nemen aan de competitie, worden de deelnemers geacht deze Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben begrepen en hieraan verbonden te zijn. Al onze beslissingen zijn definitief en bindend en hierover zal geen correspondentie worden gevoerd.

Elke werknemer of een direct familielid van een werknemer van Purition Ltd of enige andere persoon die direct betrokken is bij de organisatie van een bepaalde competitie is uitgesloten van deelname.

Competities staan alleen open voor inwoners van het VK (exclusief Noord-Ierland).

Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn tenzij een andere leeftijdgrens wordt gespecificeerd of geïmpliceerd. Deelnemers, indien jonger dan 18 jaar, moeten de voorafgaande toestemming verkrijgen van hun ouder of voogd.

Alle inschrijvingen moeten zijn ontvangen voor de sluitingsdatum gespecificeerd in de competitie. Antwoorden worden meegenomen na indiening. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor antwoorden die foutief zijn verzonden, verloren zijn gegaan vanwege technische of andere redenen of zijn ontvangen na de sluitingsdatum.

Wij behouden ons het absolute recht voor om inschrijvingen in een competitie zonder kennisgeving te diskwalificeren waarvan wij vermoeden dat ongepaste middelen zijn gebruikt voor de inschrijving en/of naar onze mening fraudulent zijn.

Deelnemers zijn aansprakelijk voor hun kosten om toegang te krijgen tot computernetwerken.

Wij zijn niet aansprakelijk en accepteren geen aansprakelijkheid voor: (i) het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de winnaar of een deelnemer; (ii) enige verstoring, vertraging of foutief verzonden inschrijvingen; of (iii) enige defecten, storingen of ontoegankelijkheid van een server, systeem of netwerk.

Wij zijn de promotor van alle competities die zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.


Prijzen

Indien, om wat voor reden dan ook, een geadverteerde prijs niet beschikbaar is, behouden wij ons het recht voor om naar eigen keuze deze prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs met dezelfde of een hogere waarde.

Er wordt slechts één prijs toegekend per huishouden.

De prijzen die worden aangeboden kunnen niet worden omgezet in geld of een ander alternatief en zijn niet overdraagbaar.


Kennisgeving

De winnaar zal worden gekozen tijdens een willekeurige trekking na de sluitingsdatum uit alle juiste antwoorden die zijn ontvangen.

Binnen 28 dagen nadat de winnaar van een prijs is vastgesteld, zal hij/zij hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het leveren van alle prijzen kan 28 dagen in beslag nemen.

Als de winnaar van een prijs niet in staat is, om welke reden dan ook, de prijs in ontvangst te nemen of de winnaar kan niet op de hoogte worden gesteld nadat redelijke pogingen daartoe hebben plaatsgevonden, dan kunnen wij de prijs naar ons goeddunken intrekken zonder enige aansprakelijkheid daarvoor ten opzichte van de winnaar.

Voor elke competitie zal slechts één prijs worden toegekend per deelnemer/ e-mailadres. De namen van de winnaars zijn op verzoek beschikbaar door contact met ons op te nemen via hello@puriotion.co.uk.

De namen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op de Site en/of ons Facebook, Instagram, Twitter of andere sociale media platform.

Meld u aan om aanbiedingen en recepten te ontvangen (en geen spam!)
Klantenservice bereikbaar van maandag-vrijdag: 10.00-18.00 uur

Gezonde maaltijdvervanger, volwaardige voeding shakes

Een natuurlijk zuivere, volwaardige voeding shake. Gebruik onze gezonde volwaardige voeding shakes als een maaltijdvervanger om gewicht te verliezen, voor een gezonde levensstijl of als sportvoeding. Gemaakt met uitsluitend de allerbeste pure en natuurlijke ingrediënten die uw grootmoeder zou herkennen.

Purition is zoveel meer dan alleen een natuurlijk eiwitpoeder; onze evenwichtige samenstelling biedt u een snelle en heerlijke ontbijt (of lunch) smoothie met weinig koolhydraten en een laag suikergehalte als u geen tijd hebt om te koken.

 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×